<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35585353\x26blogName\x3ds%C3%B6ylemedi+demeyin,+%C3%A7izerim+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizerim.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizerim.blogspot.com/\x26vt\x3d-3367878830323077773', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
bujene

uygunsuz gerçek

Cuma, Şubat 09, 2007

Dünya nereye gidiyor böyle? Geçen aylarda yazdığım "Kış Güneşi" yazısında da bahsetmiştim biraz, dünyamızın dengesi altüst oldu diye... Küresel ısınma şu son senelerde iyice kendini hissettirir oldu. En sıcak yaz, bir türlü gelmek bilmeyen kış, eriyen buzullar, yağmayan yağmurlar, kuraklık... Çocuklarımıza, torunlarımıza böyle bir dünya mı bırakacağız? bir kızılderili atasözü der ki; "Dünya bize atalarımızdan miras değil, biz onu çocuklarımızdan emanet aldık.". Ne kadar doğru bu söz. Bizim dünyayı en iyi şekilde korumamız, gelecek nesiller için en güzel biçimde bakmamız gerekirken emanete hıyanet edip, elimizden geldiğince berbat ediyoruz :(

Geçende üyesi olduğum Fotokritik sitesinin forumlarında dolaşırken şöyle bir afişe rastladım:

Eski A.B.D Başkan Yardımcısı Al Gore tarafından, küresel ısınmayla ilgili yapılmış "Uygunsuz Gerçek" adlı filmin afişi. Film, "En İyi Belgesel Filmi" ve " En İyi Özgün Şarkı" dalında da Oscar adayı. Mutlaka üzerlerine tıklayıp inceleyiniz. Dünyamız için ufak da olsa yapabileceklerimizi okuyunuz. www.iklimkrizi.net'ten de daha detaylı bilgiye ve filmin fragmanlarına ulaşabilirsiniz.

Lütfen bu afişi, haberi ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaştıralım. Dünyamız için elimizden geldiğince bir şeyler yapalım.

Etiketler: ,


Free Hit Counter