<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35585353\x26blogName\x3ds%C3%B6ylemedi+demeyin,+%C3%A7izerim+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizerim.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizerim.blogspot.com/\x26vt\x3d-3367878830323077773', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
bujene

bir küçücük aslancık varmış...

Pazartesi, Nisan 30, 2007

Uzun zamandır yeni yazı yazmıyordum. Beni merak eden olduysa çok şükür iyiyim, tembelliğimin had safhasındayım sadece :) Son birkaç gündür uğraştığım "aslancık" çizimiyle dönüş yapmak istedim. Sevgili arkadaşım Yeliz, bana "çocuk odaları için hayvan çizimleri" fikrini vermişti. Ben de hem kendimi geliştirmek ve hem de portfolyomda bulunması için hayvanlar serisine başladım :) Devamı gelecek inşallah. Hepinize sevgiler...

Etiketler: ,


Free Hit Counter