<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35585353\x26blogName\x3ds%C3%B6ylemedi+demeyin,+%C3%A7izerim+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizerim.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizerim.blogspot.com/\x26vt\x3d-3367878830323077773', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
bujene

3 sene sonra yeniden :)

Pazar, Şubat 20, 20112008'den bu yana pek çok şey oldu hayatımda tabi :) Anlatmaya nerden başlamalı bilemiyorum. Belki sonra ayrı bir post konusu olabilir. Aradan bir 3 sene daha geçmezse :)

Şimdilik bir arkadaşımın yeni yemek sitesi için çizdiğim illustrasyonu yayınlamak istiyorum. gönül mutfağı, lütfen uğrayınız, 2 çocuklu bir marifetli bir hanım. Eminim birkaç tarif almadan geçemeyeceksiniz ;)


Free Hit Counter