<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35585353\x26blogName\x3ds%C3%B6ylemedi+demeyin,+%C3%A7izerim+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizerim.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizerim.blogspot.com/\x26vt\x3d-3367878830323077773', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
bujene

'AY'I

Salı, Haziran 12, 2007

Hayvanlar serisinin 2. çalışması da bitti. Aslında pek gerçek ayıya benzemedi, daha çok oyuncak ayı gibi oldu ama bana çok sevimli geldi :) 3. çalışmayı belki İstanbul'a dönmeden yaparım. Bana belli olmaz gerçi, bu 2 haftada pek birşey yapamaya da bilirim :) Malum eşya toplama, gezme-tozma işleri...

Not : Çizimin üstüne tıklayın mutlaka, büyük halinde detaylar daha güzel görünüyor ;)

Etiketler: ,


Free Hit Counter